Екзаменаційний клуб. ЗНО/ДПА (хімія).

Про курс

Учасники курсу виявлять та усунуть пробіли у знаннях, навчаться розв'язувати тестові завдання всіх видів і типові задачі з хімії, і як результат - упевнено складуть зовнішнє незалежне оцінювання. Курс передбачає діагностичні й контрольні тести з усіх основних розділів загальної, неорганічної та органічної хімії, тренувальні тести, заняття з узагальнення теоретичного матеріалу та розв’язування задач.

Детальна програма курсу:

 

№ заняття

Зміст заняття

1 / 1

Вступ. Модуль І. Ознайомлення з програмою підготовки до ЗНО з хімії, структурою сертифікаційної роботи ЗНО, зошитом ЗНО з хімії. Вхідне контрольне тестування за програмою ЗНО з хімії.

2 / 1

Модуль ІІ. Загальна хімія (9 занять).

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань. 

Основні поняття хімії. Тіло, матеріал, речовина, суміш. Прості й складні речовини. Символи хімічних елементів. Хімічна формула та інформація на її основі: відносна атомна й молекулярна маса, масова частка хімічних елементів у речовині, валентність та ступінь окиснення. Фізичні та хімічні властивості речовин. Фізичні й хімічні явища. Хімічна реакція, рівняння реакції. 

3 / 2

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Основні закони хімії. Закон збереження маси, урівнювання рівнянь реакцій. Кількість речовини, молярна маса, молярний об’єм газу, закон Авогадро. Закон об’ємних співвідношень газів у реакціях. Відносна густина газів. Розрахунки маси, об’єму, кількості речовини за рівняннями хімічних реакцій. 

4 / 3

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань. 

Хімічні реакції та їх закономірності. Класифікація реакцій у неорганічній та органічній хімії за різними критеріями. Окисно-відновні реакції, окисники й відновники, метод електронного балансу.

5 / 4

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Хімічні реакції та їх закономірності. Тепловий ефект хімічних реакцій. Термохімічні обчислення. Швидкість хімічних реакцій, її залежність від різних чинників. Каталізатор. Хімічна рівновага, принцип Ле Шательє. 

6 / 5

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань. 

Будова атома: ядро та електронна оболонка, орбіталі. Електронні формули хімічних елементів та йонів. Валентні стани хімічних елементів, максимальний та мінімальний ступені окиснення. Радіус атома. Електронегативність хімічних елементів – металів і неметалів.

7 / 6

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи. Характеристика хімічного елемента та його сполук (вищий оксид, гідроксид, сполука з Гідрогеном) за положенням у періодичній системі. Задачі на визначення невідомого хімічного елемента за даними про формули чи відносні молекулярні маси його вищого оксиду, гідроксиду, леткої сполуки з Н. 

8 / 7

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань. 

Хімічний зв’язок: ковалентний (неполярний і полярний), йонний, металічний, водневий. Кристалічні ґратки (атомні, йонні, молекулярні, металічні). Аморфний стан речовин.
Самостійне конструювання учнями тестових завдань.

9 / 8

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Суміші речовин та розчини. Способи розділення сумішей речовин. Класифікація дисперсних систем. Розчинність речовин, ненасичені й насичені розчини. Склад розчину, масова частка речовини в розчині. Розв’язування задач на виготовлення розчинів та розрахунки за рівняннями реакцій з участю розчинів.

10 / 9

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля II «Загальна хімія» та його аналіз.

11 / 1

Модуль ІІІ. Неорганічна хімія (9 занять).

Діагностично-тренувальний тест «Основні класи простих і складних неорганічних речовин, їх склад, назви, класифікація, властивості й застосування»

12 / 2

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Прості речовини: метали. Загальні фізичні та хімічні властивості, застосування. Лужні метали, кальцій і магній, алюміній, залізо. Добування металів. Задачі на домішки. 

13 / 3

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач. 

Прості речовини: неметали. Загальні фізичні та хімічні властивості, застосування. Властивості кисню, склад повітря. Добування кисню. Озон. Алотропія на прикладі неметалів. Задачі на вихід продукту реакції.

14 / 4

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Класифікація складних неорганічних речовин. Оксиди. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів. Оксиди у природі. Застосування найважливіших оксидів. Властивості води.

15 / 5

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач.

Кислоти як електроліти. Хімічні властивості кислот. Ряд активності металів. Сильні та слабкі кислоти, ступінь дисоціації електролітів. Кислоти в побуті. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій з участю кислот та їх розчинів. 

16 / 6

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач.

Основи як електроліти. Властивості лугів та нерозчинних основ. Індикатори в розчинах основ і кислот. Найважливіші основи. Задачі на надлишок. 

17 / 7

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач.

Солі як електроліти. Властивості солей. Реакції йонного обміну з участю солей, кислот, основ. Умови необоротності йонних реакцій. Якісні реакції на катіони й аніони. Експериментальні задачі.

18 / 8

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Амфотерні сполуки (оксиди, гідроксиди). Генетичні взаємозв’язки неорганічних сполук. Ланцюжки взаємоперетворень.

19 / 9

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля ІII «Неорганічна хімія» та його аналіз.

20 / 1

Модуль IV. Органічна хімія (10 занять).

Діагностично-тренувальний тест «Органічні сполуки: номенклатура, ізомерія, гомологічні ряди, фізичні та хімічні властивості»

21 / 2

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Теоретичні основи органічної хімії. Класифікація органічних речовин. Елементи-органогени. Валентний стан Карбону. Теорія хімічної будови органічних сполук. Поняття про гомологи й ізомери. Молекулярні й структурні формули органічних сполук, 3D-моделювання молекул. Номенклатура IUPAC 

22 / 3

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани). Номенклатура IUPAC для алканів, ізомерія. Метан та його гомологи, їх властивості. Природні джерела вуглеводнів. Розрахунки за рівняннями реакцій з участю вуглеводнів.

23 / 4

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач.

Вуглеводні: ненасичені (алкени й алкіни), циклічні, ароматичні. Номенклатура IUPAC, ізомерія, хімічні властивості. Розпізнавання ненасичених вуглеводнів. Розрахунки за рівняннями реакцій з участю вуглеводнів.

24 / 5

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Оксигеновмісні органічні сполуки: одноатомні й багатоатомні спирти, феноли, альдегіди, карбонові кислоти. Характеристична група. Найважливіші хімічні властивості, застосування. Якісні реакції.

25 / 6

Практикум із розв’язування типових задач з органічної хімії.
Задачі на виведення молекулярної формули органічної речовини за масовими частками елементів, загальною формулою, відносною густиною, масою й об’ємом продуктів спалювання.

26 / 7

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Нітрогеновмісні органічні речовини: аміни, амінокислоти, білки. 

27 / 8

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань.

Синтетичні високомолекулярні сполуки (полімери), реакції полімеризації. Природні, штучні й синтетичні органічні речовини. Хімічні волокна.

28 / 9

Узагальнення й систематизація теоретичних знань за допомогою розв’язування тестових завдань і задач.

Генетичні зв’язки органічних сполук, ланцюжки взаємоперетворень. Підведення підсумків розділу «Органічні сполуки». Задачі на вихід продукту реакції.

29 / 10

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля ІV «Органічна хімія» та його аналіз.

30 / 1

Модуль V. Підсумковий. 

Підведення підсумків курсу «Підготовка до ЗНО з хімії». Підсумкове вихідне контрольне тестування за програмою ЗНО з хімії.

 

Умови участі:  Курс призначено для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали хімію за програмою рівня стандарту та обрали цей предмет для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Про викладача

Chub

СВІТЛАНА ЧУБ

• Життєве кредо: «Не треба дитину, як рибу, фарширувати фактами, краще навчити її плавати в океані сучасного життя».

• 25 років різноманітного й цікавого досвіду роботи в освіті: вчителем, керівником гуртків і районних секцій МАН, заступником директора школи.

• Переконана, що головне для дитини в школі – навчитися логічно й критично мислити, взаємодіяти з людьми, цінувати головне.

Екзаменаційний клуб. ЗНО/ДПА (хімія).

У вас є питання?

Зв'яжіться з нами та отримайте безкоштовну консультацію по цьому курсу.

small_c_popup.png

Остались вопросы?

Напишите нам

small_c_popup.png

Залишились питання?

Напишіть нам

Або Зателефонуйте: